Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Export av varumärkesdatabasen

PRV publicerar innehållet i Svensk Varumärkesdatabas via en samling filer som kan laddas ned från vår ftp-server. Datafilerna tillgängliggörs i XML-format, och uppdateras i sin helhet varje vecka. Tillhörande bildfiler (komprimerade i zip-arkiv) finns tillgängliga via en grundladdning som gjordes 2021-09-09, samt via veckovisa inkrementella uppdateringar som läggs i separata datummärkta underkataloger. OBS! PRV kommer under året att genomföra ett byte av ärendehanteringssystemet för varumärken. I samband med systembytet kommer exporten av varumärkesdatabasen att bli påverkad då den måste skrivas om för att hämta data från den nya informationskällan. Det är i nuläget oklart vilken påverkan detta kommer att få på exporten av varumärkesdatabasen. Innehållet kommer att vara det samma, men troligtvis innebär det att formatet för exporten kommer att skilja sig något jämfört med nuvarande, dvs XML-filerna kommer att följa ett uppdaterat XML-schema. Detta beror på att datastrukturerna mellan de olika systemen skiljer sig åt i vissa avseenden. Om du önskar att bli informerad när vi har fastställt det nya exportformatet så kan du skicka ett e-postmeddelande till data@prv.se. Vi kan då hålla dig uppdaterad kring de kommande förändringarna så att du får möjlighet att göra eventuella anpassningar innan det nya exportformatet införs. Databasen finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Trademark database export
Beskrivning på engelska
PRV publishes the Swedish trademark database as a collection of files available for download from our ftp-server. The data files are available in XML-format renewed weekly. The related image-files (compressed in zip-archives) are available as a base collection which was extracted on 2021-09-09, and through weekly incremental updates which are stored in separate subfolders named after the date of the update. NOTE! During the year, PRV will implement a change in the case management system for trademarks. In connection with the system change, the export of the trademark database will be affected as it must be rewritten to retrieve data from the new source of information. It is currently unclear what impact this will have on the export of the trademark database. The content will be the same, but it probably means that the format of the export will differ slightly compared to the current one, ie the XML files will follow an updated XML schema. This is because the data structures between the different systems differ in some respects. If you wish to be informed when we have established the new export format, you can send an e-mail to data@prv.se. We can then keep you updated on the upcoming changes so that you have the opportunity to make any adjustments before the new export format is introduced. The database is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Further documentation about usage and formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Dokumentation
Format
XML (.xml)
Licens
Identifierare
e1fc1ed4d5174b9083b8e2013e53ba77817177c262d34c2a98234ed23a0611a2